УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РеСтарт Српска“

Адреса: Булевар војводе Степе Степановица 107А, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Телефон: 00387 065 468 889; E-mail: restartsrpska@gmail.com

На основу члана 10. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број  52/2001) Скупштина удружења “РеСтарт Српска“, на сједници одржаној 26.01.2017. године, донијела је:

 

С    Т    А    Т    У    Т

Удружења грађана

РеСтарт Српска

 Назив, сједиште и подручје дјелатности

Члан 1.

Пуни назив удружења је: Удружење грађана “РеСтарт Српска“. Скрећени назив Удружења је  “РеСтарт”.

Назив на енглеском језику удружења је Association of citizens “ReStart Srpska“.

Слоган удружења је „Заједно за РС“.

 

Члан 2.

Сједиште удружења је у Бањалуци (Република Српска, Босна и Херцеговина), на адреси Суботичка 46.

Члан 3.

Удружење,  Невладина организација “РеСтарт Српска” (у даљем тексту Удружење),  дјелује на територији Босне и Херцеговине, али због остваривања сарадње са другим сличним институцијама и организацијама ван њених граница, може да дјелује и на међународном нивоу.

 

Дјелатност и циљеви

Члан 4.

Дјелатност Удружења је:

 • јачање основних људских права,
 • изградња и развој бољег и праведнијег друштва,
 • надгледање рада државних органа и осталих носилаца јавних овлаштења,
 • заузимање ставова по свим битним питањима јавног живота,
 • залагање за социјалну заштиту свих социјално угрожених грађана,
 • залагање за либералну тржишну економију са основом на слободној тржишној конкуренцији и приватном власништву,
 • посвећеност у пружању праведности и равнотеже између социјалне правде и економског просперитета,
 • политичка едукација и социјализација,
 • мониторинг избора,
 • унапређење образовног система и развој студентског стандарда,
 • анализа друштвене стварности,
 • истраживање јавног мњења,
 • издавачка и мултимедијална дјелатност (у складу са Законом о удружењима и фондацијама РС)
 • организација едукативних радионица, семинара и јавних трибина,
 • успостављање научне сарадње са сличним организација, те државним и међународним институцијама,
 • анализа јавних политика и
 • друге активности које су у складу са циљевима удружења.

 

Члан 5.

Циљеви Удружења су:

 • развој хуманистичких идеја,
 • унапређење демократије и
 • промоција либералних и демократских вриједности и идеала кроз претходно наведене дјелатности у члану 4.

Чланство

 Члан 6.

Чланство у Удружењу је добровољно и отворено је за све заинтересоване грађане.

Нови чланови добровољно подносе захтјев за пријем, односно приступање у Удружење.

Захтјев се подноси предсједнику организације.

Предсједник организације доноси одлуку о приступању или не приступању новог члана на основу његовог захтјева, као и о његовом чланству у Скупштини Удружења.

 Члан 7.

Удружење чине чланови који су основали Удружење и чланови који приступе Удружењу након његовог оснивања.

 Члан 9.

Члан има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању активности Удружења,
 2. непосредно учествује у одлучивању у Удружења,
 3. бира и буде биран у органе Удружења,
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења,
 5. добровољно, по свом нахођењу, може иступити из чланства.

Члан је дужан да:

 1. дјелује у складу са циљевима Удружења,
 2. да се придржава Статута и свих осталих аката Удружења,
 3. активно доприноси остварењу циљева Удружења,
 4. да чува углед Удружења,
 5. учествује, у складу са интересовањима, у активностима Удружења,
 6. обавља друге послове које му повјере органи Удружења.

 Члан 10.

Чланство престаје у случају смрти, слободног иступања (предсједнику Удружења/скупштине се подноси писмено обавјештење о намјери иступања из чланства у Удружењу).

Скупштина Удружења може да донесе одлуку о искључењу члана, а на приједлог неког од органа Удружења или чланова Скупштине, који грубо крши Статут или својим поступцима наноси штету остваривању циљева и угледа Удружења. То подразумијева коруптивно, неморално или насилно понашање.

 

Органи Удружења

 Члан 11.

 Органи удружења су:

 • Скупштина Удружења
 • Предсједник Удружења
 • Секретар Удружења

 Члан 12.

Сви чланови Скупштине Удружења имају право да присуствују редовним и ванредним сједницама Скупштине Удружења, да бирају и буду бирани у органе, и да одлучују о питањима из надлежности Скупштине.

Скупштина одлуке доноси натполовичном већином ½ (50%), осим у питањима мијењања овог статута или органа руковођења, када је потребна двотрећинска већина 2/3 (66,6%) свих чланова скупштине.

Да би скупштина могла да одлучује о било ком питању, потребно је да јој присуствује минимално 30% чланова.

Предсједник Скупштине не може да обавља и функцију Предсједника Удружења.

 

Члан 13.

Скупштина Удружења је надлежна да:

 • доноси Статут Удружења,
 • бира и опозива Предсједника Удружења и Секретара Удружења
 • разматра и прихвата финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења,
 • одређује политику дјеловања Удружења,
 • доноси одлуке и друге акте, уколико Статутом нису установљени или стављени у надлежност других органа Удружења,
 • одлучује о престанку рада Удружења, његовој трансформацији и уједињењу са другим удружењима,
 • одлучује о другим питањима од значаја за дјеловање и организацију Удружења у складу са Статутом Удружења.
 • Даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења прије уписа у регоистар

Члан 14.

 Скупштина има улогу надзорног органа Удружења

Члан 15.

Сједнице Скупштине Удружења сазива и њима предсједава предсједник Скупштине Удружења, који се бира на оснивачкој скупштини. Сједнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном годишње.

Ванредну сједницу скупштине сазива предсједник Скупштине, ако то затражи предсједник Удружења или ако то писмено затражи најмање 1/3 чланова Скупштине Удружења. Молба за сазивање ванредне сједнице се подноси предсједнику Скупштине Удружења.

Предсједник Скупштине предсједава сједницама скупштине и врши друге послове утврђене овим Статутом и одлукама Скупштине Удружења.

Одлуке Скупштине Удружења се доносе већином од укупног броја гласова чланова Скупштине Удружења.

О раду Скупштине се води записник који води предсједник Секретар Удружења који ту обавезу може да делегира на неког од других чланова Скупштине Удружења или органа Удружења која могу да буду и накнадно успостављена. Скупштина ће донијети правила којима се ближе регулише начин рада и одлучивања на сједницама.

Предсједник Скупштине Удружења се бира на двогодишњи мандат. Предсједника Скупштине Удружења могу да смијене чланови Удружења већином гласова а на приједлог једне трећине чланова Скупштине удружења због кршења Статута Удружења.

Сваки члан или више чланова Скупштине могу присустовати сједници Скупштине и преко конференцијских телефона, директног интернет линка, Skype-a, Viber-a, Wats app-a, Messenger-a, Facebook-a или сличне комуникационе апликације, средства, опреме или сервиса, посредством које сва лица која учествују на састанку могу једни друге чути. Уколико није могућа вербална комуникација, могућа је и комуникација путем порука уживо преко интернет или телекомуникационих апликација, средстава, опреме или сервиса, уколико се из свих познатих чињеница може утврдити идентитет особе која води разговор. Такво присуствовање на састанку ће представљати лично присуство на састанку.

 Члан 16.

Предсједник Удружења надлежан је да:

 • у складу са политиком Скупштине дефинише заједничке интересе чланова и одређује начин заступања и провођења ових интереса,
 • доноси одлуке о употреби средстава,
 • обавља менаџерске послове,
 • обавља послове координације,
 • провођење политике Удружења на бази Статута и полотике коју делегира Скупштина,
 • обавља функцију заступника Удружења,
 • подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења,
 • врши друге послове, које му у складу са овим Статутом, повјери Скупштина
 • припрема сједницу Скупштине

 Члан 17.

 Секретар Удружења се бира на четворогодишњи мандат. Секретар Удружења могу да смјене чланови Скупштине Удружења већином гласова од укупног броја чланова а на приједлог било ког члана Скупштине Удружења због грубог кршења Статута Удружења или наношења штете остваривању циљева и угледа Удружења што подразумијева коруптивно, неморално и насилно понашање. Усљед смрти или одласка са ове функције без претходних консултација са предсједником и члановима Скупштине Удружења, предсједник Скупштине Удружења од чланова Скупштине удружења бира вршиоца дужности секретара Удружења све до скупштинског избора новог секретара Удружења.

Члан 18.

 Секретар Удружења је надлежан да:

– обавља послове од значаја за унутрашњу организацију и рад органа Удружења

– остварује сарадњу са органима других Удружења

– редовно извјештава предсједника Удружења о стању и потешкоћама у вршењу планираних послова и предлаже подузимање потребних мјера на рјешавању постојећих проблема

– промовише транспарентност и јавност рада Удружења

– учествује у изради годишњег плана Удружења и подноси годишњи извјештај о раду Удружења

– за свој рад је одговоран предсједнику Удружења

Средства за рад Удружења

 

Члан 19.

Удружење стиче средства за рад од прилога, поклона, спонзорстава и из других извора у складу са Уставом и законима у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Средства Удружења могу се користити само за обављање основне дјелатности, ради унапређивања основних програмских и статутарних активности и циљева као и административних трошкова.

Средства Удружења правично се распоређују за финансирање активности на свим подручјима на којима дјелује Удружење, у складу с одлукама органа Удружења.

Добит из својих активности Удружење ће употребити за остваривање циљева утврђених Статутом. Никакво директно или индиректно стицање добити или друге материјалне користи остварене из дјелатности Удружења неће се распоређивати на било којег члана, оснивача, члана управљачких органа, одговорног лица, радника, донатора или трећег лица.

Ограничење из претходног става се не односи на плате, примјерене надокнаде и исплате за одрађени посао, нити на покриће трошкова у вези са остваривањем циљева и активности утврђених Статутом Удружења.

Члан 20.

Удружење води књиге и саставља финансијске извјештаје у складу са важећим законским и другим прописима. Скупштина Удружења може донијети правилнике и друге опште акте којима се ближе одређује начин стицања и распоређивања средстава и вођења финансијских послова.

Извјештај о годишњем раду Удружења и годишњи финансијски извјештај о раду подноси се Скупштини у складу с овим Статутом.

Финансијски извјештаји (Биланси стања и Биланси успјеха) се подносе надлежним органу у складу с прописима.

 Заступање и представљање

Члан 21.

Удружење представља и заступа Предсједник Удружења и Секретар Удружења који имају могућност да то право делегирају другим члановима и органима Удружења.

Скупштина Удружења може одлучити да се за представљање и заступање Удружења у појединима пословима одреде и друга лица. У том случају Скупштина Удружења одлучује о обиму овлашћења представљања и заступања, времену трајања таквог овлашћења и другим питањима која се односе на давање појединачних овлашћења у представљању и заступању.

Јавност рада

 Члан 22.

Рад удружења и његових органа је јаван.

Јавност рада се остварује:

 • омогућавањем представницима јавног информисања да прате активности Удружења, изузев ако органи Удружења (Скупштина Удружења и Предсједник Удружења) не донесу другачију одлуку, достављањем података и саопштавања средствима јавног информисања и на друге уобичајене начине.
 • Такође, јавност рада Удружења обезбјеђује се кроз позивање представника медија на скупове, конференције за штампу, давање саопштења, изјава и интервјуа од стране представника Удружења.

Члан 23.

Омогућавање представницима јавног информисања да обављају активности предходно наведене у члану 18. одобрава Предсједник Скупштине Удружења, којем се предходно подноси писмена молба.

 

Печат Удружења

 Члан 24.

Удружење има печат округлог облика на коме је исписан назив из члана 1. овог Статута.

Скупштина Удружење ће својим актом ближе одретити број печата и начин њихове употребе и чувања.

Трајање, спајање, трансформација и престанак удружења

 

Члан 25.

Удружење се оснива на период који није унапред одређен (неодређено вријеме).

Члан 26.

Удружење се може припојити другом удружењу.

Удружење може извршити спајање с другим удружењем тако да таквим спајањем настане ново удружење.

Одлуку о припајању и спајању доноси искључиво Скупштина.

Члан 27.

Удружење се може трансформисати у фондацију или основати фондацију, у складу са законом.

Одлуку о трансформацији Удружења из овог члана доноси Скупштина двотрећинском већином (⅔) гласова чланова присутних на сједници Скупштине.

 Члан 28.

Удружење може престати са радом на основу одлуке Скупштине Удружења или на иницијативу Предсједника Удружења, те на основу одлуке надлежног државног органа донесене у складу са Законом.

Члан 29.

У случају престанака Удружења, Скупштина Удружења ће поставити једног или више ликвидатора.

Члан 30.

Преостала имовина Удружења који се брише из регистра, расподјељује се сходно одлуци Скупштине, у акту који се доноси поводом престанка Удружења, а у складу са одредбама закона и Статута.

Одлука о престанку рада Удружења мора садржавати одредбе о расподјели имовине, те о постојећим обавезама Удружења.

Скупштина Удружења је надлежна за спровођење расподјеле имовине Удружења након престанка рада истог. По престанку рада Удружења извршиће се попис цјелокупне имовине Удружења, саставити ликвидациони биланс и подмирити финансијске обавезе.

У случају да Удружење престане са радом, имовина Удружења првенствено се распоређује:

 1. на измирење законских и уговорних обавеза,
 2. поврат средстава према:
  • уговорима о донаторству, спонзорству, поклону и имплементирању,
  • пројектима и осталим нереализованим иницијативама, од средстава која већ нису утрошена за те активности,
 3. остатак средстава који преостане након измирења обавеза из овог става, преноси се на располагање
  • правном насљеднику Удружења,
  • уколико нема правног насљедника: организацији или организацијама које су организоване и које раде са истовјетним или сродним статутарним циљевима и дјелатности.

 

Измјене и допуне правних аката Удружења

Члан 31.

Измјене и допуне овог Статута као и друге опште акте Удружења усваја Скупштина по поступку и са већином која је прописана овим Статутом и другим општим актима Удружења.

Члан 32.

Промјену Статута може предложити:

 1. Предсједник Удружења и
 2. најмање једна трећина (⅓) од укупног броја чланова.

Скупштина претходно одлучује о приступању промјени Статута Скупштине.

Приједлог акта о промјени Статута Удружења је усвојен ако је за њега гласало двије трећине (⅔) од укупног броја чланова Скупштине.

Статут, одлуку о измјенама и допунама статута и друге опште акте потписује: Предсједник Скупштине Удружења, Предсједник Удружења или предсједавајући оснивачке скупштине.

Члан 33.

Статут, одлуке о измјенама и допунама Статута и други општи акти Удружења ступају на снагу даном објављивања, ако актом који се објављује није другачије одлучено.

 

Подружнице и канцеларије

Члан 34.

Удружење може основати подружницу или канцеларију изван свог сједишта, ради промоције и остваривања својих статутарних циљева.

 

 Сарадња са другим организацијама

Члан 35.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима и организацијама,  о чему одлуку доноси Скупштина Удружења. Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у складу са законом.

 

Законитост

Члан 36.

Све појединости које нису обухваћене овим Статутом а регулисане су осталим актима Удружења, морају бити у складу са Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске, законима и овим Статутом.

 

Ступање на снагу Статута

Члан 37.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења.

 

 

 

Бања Лука 26.01.2017. године.                           Предсједник Оснивачке скупштине, Велизар Антић