UDRUŽENJE GRAĐANA "ReStart Srpska"

Adresa: Bulevar Vojvoda Stepa Stepanovića 107A, 78.000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 065 468 889; E-mail: restartsrpska@gmail.com

Na osnovu člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 52/2001), Skupština Udruženja "ReStart Srpska", na sjednici održanoj 26.01. , 2017. godine, donio:

 

S T A T U T

Udruženja građana

"ReStart Srpska"

 Naziv, sjedište i područje djelovanja

Član 1.

Puni naziv udruženja je: Udruženje građana "ReStart Srpska". Skraćeni naziv Udruženja je "ReStart".

Naziv udruženja na engleskom jeziku je Udruženje građana "ReStart Srpska".

Slogan udruženja je "Zajedno za RS".

 

Član 2.

Sjedište udruženja je u Banja Luci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), u Subotičkoj 46.

Član 3.

Udruženje, Nevladina organizacija „ReStart Srpska“ (u daljem tekstu Udruženje), djeluje na području Bosne i Hercegovine, ali zbog saradnje sa drugim sličnim institucijama i organizacijama van njenih granica može djelovati i na području međunarodnom nivou.

 

Aktivnost i ciljevi

Član 4.

Djelatnost Udruženja je:

 • jačanje osnovnih ljudskih prava,
 • izgradnju i razvoj boljeg i pravednijeg društva,
 • vrši nadzor nad radom državnih organa i drugih nosilaca javnih ovlašćenja,
 • zauzimanje stavova o svim važnim pitanjima javnog života,
 • zalaganje za socijalnu zaštitu svih socijalno ugroženih građana,
 • zalaganje za liberalnu tržišnu ekonomiju zasnovanu na slobodnoj tržišnoj konkurenciji i privatnom vlasništvu,
 • posvećenost obezbeđivanju pravičnosti i ravnoteže između socijalne pravde i ekonomskog prosperiteta,
 • političko obrazovanje i socijalizacija,
 • praćenje izbora,
 • unapređenje obrazovnog sistema i razvoj studentskog standarda,
 • analiza društvene stvarnosti,
 • istraživanje javnog mnijenja,
 • izdavačka i multimedijalna djelatnost (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS)
 • organizacija edukativnih radionica, seminara i javnih tribina,
 • uspostavljanje naučne saradnje sa sličnim organizacijama i državnim i međunarodnim institucijama,
 • analiza javnih politika i
 • druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima udruženja.

 

Član 5.

Ciljevi Udruženja su:

 • razvoj humanističkih ideja,
 • promocija demokratije i
 • promocija liberalnih i demokratskih vrijednosti i ideala kroz navedene aktivnosti u čl.4.

Članstvo

 Član 6.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i otvoreno za sve zainteresovane građane.

Novi članovi dobrovoljno podnose prijavu za prijem, odnosno učlanjenje u Udruženje.

Zahtjev se podnosi predsjedniku organizacije.

Predsjednik organizacije donosi odluku o pristupanju novom članu na osnovu njegovog zahtjeva, kao i članstva u Skupštini Udruženja.

 Član 7.

Udruženje se sastoji od članova koji su osnovali Udruženje i članova koji su pristupili Udruženju nakon njegovog osnivanja.

 Član 9.

Član ima pravo na:

 1. ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u realizaciji aktivnosti Udruženja,
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju u Udruženju,
 3. bira i biran je u organe Udruženja,
 4. biti blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
 5. može dobrovoljno istupiti iz članstva, po svom nahođenju.

Član je dužan da:

 1. postupa u skladu sa ciljevima Udruženja,
 2. da poštuje Statut i sve druge akte Udruženja,
 3. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 4. radi zaštite ugleda Udruženja,
 5. učestvuje, u skladu sa svojim interesima, u radu Udruženja,
 6. obavlja i druge poslove koje mu povjere organi Udruženja.

 Član 10.

Članstvo prestaje u slučaju smrti, besplatan istup (pismeno obavještenje o namjeri istupanja iz članstva u Udruženju dostavlja se predsjedniku Udruženja/Skupštini).

Skupština Udruženja može donijeti odluku o isključenju člana, na prijedlog jednog od organa Udruženja ili članova Skupštine, koji grubo krši Statut ili svojim djelovanjem šteti ostvarivanju ciljeva i ugledu. Udruženja. To podrazumijeva koruptivno, nemoralno ili nasilno ponašanje.

 

Organi Udruženja

 Član 11.

 Organi udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjednik Udruženja
 • Sekretar Udruženja

 Član 12.

Svi članovi Skupštine Udruženja imaju pravo da prisustvuju redovnim i vanrednim sjednicama Skupštine Udruženja, da biraju i budu birani u organe i odlučuju o pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom od ½ (50%), osim u slučajevima promjene ovog statuta ili organa upravljanja, kada je potrebna dvotrećinska većina od 2/3 (66,6%) svih članova skupštine.

Da bi skupština mogla odlučivati o bilo kom pitanju, mora biti prisutno najmanje 301 TP2T članova.

Predsjednik Skupštine ne može obavljati i funkciju predsjednika Udruženja.

 

Član 13.

Skupština Udruženja nadležna je da:

 • donosi Statut Udruženja,
 • bira i razrješava predsjednika Udruženja i sekretara Udruženja
 • razmatra i prihvata finansijski izveštaj i izveštaj o radu Udruženja,
 • utvrđuje politiku Udruženja,
 • donosi odluke i druge akte, ako nisu utvrđeni Statutom ili stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja,
 • odlučuje o prestanku rada Udruženja, njegovom preoblikovanju i udruživanju sa drugim udruženjima,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad i organizaciju Udruženja u skladu sa Statutom Udruženja.
 • Daje saglasnost na pravne radnje koje se poduzimaju u ime Udruženja prije upisa u registar

Član 14.

 Skupština ima ulogu nadzornog organa Udruženja

Član 15.

Sjednice Skupštine Udruženja saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine Udruženja, koji se bira na osnivačkoj skupštini. Sjednice Skupštine održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Vanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, na zahtjev predsjednika Udruženja ili ako to pismeno zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Udruženja. Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice podnosi se predsjedniku Skupštine Udruženja.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.

Odluke Skupštine Udruženja donose se većinom od ukupnog broja glasova članova Skupštine Udruženja.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji vodi predsjednik, sekretar Udruženja, koji tu obavezu može prenijeti na nekog od drugih članova Skupštine Udruženja ili organa Udruženja koji se mogu osnovati. kasnije. Skupština će usvojiti pravilnik kojim se bliže reguliše način rada i odlučivanja na sjednicama.

Predsjednik Skupštine Udruženja bira se na period od dvije godine. Predsjednika Skupštine Udruženja mogu razriješiti članovi Udruženja većinom glasova i na prijedlog jedne trećine članova Skupštine Udruženja zbog povrede Statuta Udruženja.

Svaki član ili više članova Skupštine može prisustvovati sjednici Skupštine putem konferencijskih telefona, direktnog internet linka, Skype- a, Viber- a, Šta je aplikacija- a, Messenger- a, Facebook-a ili slične komunikacijske aplikacije, sredstva, oprema ili usluge, putem kojih se sve osobe koje učestvuju na sastanku mogu čuti. Ukoliko verbalna komunikacija nije moguća, moguća je i komunikacija putem poruka uživo putem interneta ili telekomunikacionih aplikacija, sredstava, opreme ili usluga, ako se iz svih poznatih činjenica može utvrditi identitet osobe koja vodi razgovor. Takvo prisustvo na sastanku smatra se prisustvom sastanku lično.

 Član 16.

Predsjednik Udruženja je odgovoran za:

 • u skladu sa politikom Skupštine, utvrđuje zajedničke interese članova i utvrđuje način zastupanja i ostvarivanja tih interesa,
 • donosi odluke o korišćenju sredstava,
 • obavlja menadžerske poslove,
 • obavlja poslove koordinacije,
 • sprovođenje politike Udruženja na osnovu Statuta i politike koju delegira Skupština,
 • obavlja funkciju predstavnika Udruženja,
 • podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština u skladu sa ovim Statutom
 • priprema sjednicu Skupštine

 Član 17.

 Sekretar Udruženja bira se na period od četiri godine. Sekretara Udruženja mogu razriješiti članovi Skupštine Udruženja većinom glasova od ukupnog broja članova i na prijedlog bilo kojeg člana Skupštine Udruženja zbog grubog kršenja Statuta Udruženja. Udruženja ili narušavanje ostvarivanja ciljeva i ugleda Udruženja, što podrazumijeva koruptivno, nemoralno i nasilničko ponašanje. Usljed smrti ili odlaska sa ove funkcije bez prethodne konsultacije sa predsjednikom i članovima Skupštine Udruženja, predsjednik Skupštine Udruženja bira vršioca dužnosti sekretara Udruženja iz reda članova Skupštine Udruženja do izbora novog sekretara Udruženja. Udruženje.

Član 18.

 Sekretar Udruženja je nadležan da:

- obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa Udruženja

- sarađuje sa organima drugih udruženja

- redovno obavještava predsjednika Udruženja o stanju i poteškoćama u obavljanju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema

- promovira transparentnost i javnost rada Udruženja

- učestvuje u izradi godišnjeg plana Udruženja i podnosi godišnji izvještaj o radu Udruženja

- za svoj rad odgovara predsjedniku Udruženja

Sredstva za rad Udruženja

 

Član 19.

Udruženje sredstva za rad stiče iz donacija, poklona, sponzorstava i drugih izvora u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovnih djelatnosti, u svrhu unapređenja osnovnih programskih i statutarnih aktivnosti i ciljeva, kao i administrativnih troškova.

Sredstva Udruženja se pravično raspoređuju za finansiranje aktivnosti u svim oblastima u kojima Udruženje deluje, u skladu sa odlukama organa Udruženja.

Dobit od svog rada Udruženje će koristiti za postizanje ciljeva utvrđenih Statutom. Članu, osnivaču, članu organa upravljanja, odgovornom licu, zaposleniku, donatoru ili trećem licu ne može se dodijeliti direktno ili indirektno stjecanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene aktivnostima Udruženja.

Ograničenje iz prethodnog stava ne odnosi se na plate, odgovarajuće naknade i naknade za obavljeni rad, kao ni na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti utvrđenih Statutom Udruženja.

Član 20.

Udruženje vodi knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima. Skupština Udruženja može donositi propise i druge opšte akte kojima se bliže uređuje način sticanja i raspodjele sredstava i vođenja finansijskih poslova.

Izvještaj o godišnjem radu Udruženja i godišnji finansijski izvještaj o radu dostavljaju se Skupštini u skladu sa ovim Statutom.

Finansijski izvještaji (bilans stanja i bilans uspjeha) dostavljaju se nadležnom organu u skladu sa propisima.

 Zastupanje i zastupanje

Član 21.

Udruženje predstavljaju i predstavljaju predsjednik Udruženja i sekretar Udruženja, koji imaju mogućnost prenijeti to pravo na druge članove i organe Udruženja.

Skupština Udruženja može odlučiti da imenuje i druga lica koja će predstavljati i zastupati Udruženje na određenim poslovima. U tom slučaju Skupština Udruženja odlučuje o obimu ovlašćenja zastupanja i zastupanja, trajanju tog ovlašćenja i drugim pitanjima u vezi sa davanjem pojedinačnih ovlašćenja za zastupanje i zastupanje.

Javnost rada

 Član 22.

Rad udruženja i njegovih organa je javan.

Javnost rada se ostvaruje:

 • omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prate rad Udruženja, osim ako organi Udruženja (Skupština Udruženja i predsednik Udruženja) ne donesu drugačiju odluku, davanjem podataka i saopštenjem medijima i na druge uobičajene načine.
 • Takođe, javnost rada Udruženja obezbjeđuje se pozivanjem predstavnika medija na skupove, konferencije za novinare, davanjem saopštenja, izjava i intervjua predstavnika Udruženja.

Član 23.

Omogućavanje predstavnicima javnog informisanja obavljanje poslova navedenih u članu 18. odobrava predsednik Skupštine Udruženja, kome se prethodno podnosi pismeni zahtev.

 

Pečat Udruženja

 Član 24.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisan naziv iz člana 1. ovog Statuta.

Skupština Udruženja će svojim aktom utvrditi broj markica i način njihove upotrebe i čuvanja.

Trođenje, spajanje, transformacija i prestanak udruženja

 

Član 25.

Udruženje se osniva na period koji nije unaprijed određen (neograničeno vrijeme).

Član 26.

Udruženje se može pridružiti drugom udruženju.

Udruženje se može spojiti s drugim udruženjem tako da se takvim spajanjem stvori nova asocijacija.

Odluku o spajanju i pripajanju isključivo donosi Skupština.

Član 27

Udruženje se može transformisati u fondaciju ili osnovati fondaciju, u skladu sa zakonom.

Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana Skupština donosi dvotrećinskom većinom (⅔) glasova prisutnih članova na sjednici Skupštine.

 Član 28

Udruženje može prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine Udruženja ili na inicijativu predsjednika Udruženja, a na osnovu odluke nadležnog državnog organa donesene u skladu sa zakonom.

Član 29.

U slučaju prestanka rada Udruženja, Skupština Udruženja će imenovati jednog ili više likvidatora.

Član 30.

Preostala imovina Udruženja, koja se briše iz registra, raspoređuje se u skladu sa odlukom Skupštine, aktom donetim povodom prestanka rada Udruženja, u skladu sa odredbama zakona i Statuta. .

Odluka o prestanku rada Udruženja mora sadržavati odredbe o raspodjeli imovine i postojećim obavezama Udruženja.

Skupština Udruženja odgovorna je za sprovođenje raspodjele imovine Udruženja nakon prestanka rada. Nakon prestanka rada Udruženja, izvršiće se popis cjelokupne imovine Udruženja, sačinjen likvidacioni bilans i izmirivanje novčanih obaveza.

U slučaju da Udruženje prestane sa radom, imovina Udruženja se prvenstveno raspoređuje:

 1. za izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza,
 2. povrat novca putem:
  • ugovori o donaciji, sponzorstvu, poklonu i realizaciji,
  • projekte i druge nerealizovane inicijative, iz sredstava koja još nisu utrošena za te aktivnosti,
 3. ostatak sredstava preostalih nakon izmirenja obaveza iz ovog stava prenosi se na raspolaganje
  • pravni sljedbenik Udruženja,
  • ako nema pravnog sljedbenika: organizaciji ili organizacijama koje su organizovane i rade sa istim ili srodnim statutarnim ciljevima i aktivnostima.

 

Izmjene i dopune pravni akti Udruženja

Član 31.

Izmjene i dopune ovog Statuta kao i drugih opštih akata Udruženja usvaja Skupština po postupku i većinom glasova propisanih ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 32.

Izmjene Statuta mogu predložiti:

 1. Predsjednik Udruženja i
 2. najmanje jedna trećina (⅓) ukupnog broja članova.

Skupština prethodno odlučuje o promeni Statuta Skupštine.

Prijedlog akta o izmjeni Statuta Udruženja je usvojen ako je za njega glasalo dvije trećine (⅔) ukupnog broja članova Skupštine.

Statut, odluku o izmjenama i dopunama statuta i druge opšte akte potpisuju: predsjednik Skupštine Udruženja, predsjednik Udruženja ili predsjedavajući osnivačke skupštine.

Član 33.

Statut, odluke o izmjenama i dopunama Statuta i drugi opšti akti Udruženja stupaju na snagu danom objavljivanja, osim ako aktom koji se objavljuje drugačije nije odlučeno.

 

Filijale i uredi

Član 34.

Udruženje može osnovati podružnicu ili kancelariju van svog sjedišta, radi promocije i ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva.

 

 Saradnja sa drugim organizacijama

Član 35.

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje se može pridruživati međunarodnim udruženjima i organizacijama, o čemu odlučuje Skupština Udruženja. Pristupanje međunarodnim organizacijama se registruje kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

 

Zakonitost

Član 36.

Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim Statutom, a regulisani su drugim aktima Udruženja moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, zakonima i ovim Statutom.

 

stupanja na snagu Stetovaža

Član 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja.

 

 

 

Banja Luka 26.01.2017. godine. Predsednik Osnivačke skupštine Velizar Antić