Udruženje "ReStart Srpska" osnovan je zbog potrebe da se daju odgovori i ponude rješenja u vezi sa aktuelnom društveno-političkom situacijom u zemlji i rješavanjem problema koji iz toga proizlaze. Cilj svakog mladog demokratskog društva (kao što je Republika Srpska) je da teži jačanju svog političkog, ekonomskog i društvenog potencijala, koji će ga svrstati u red razvijenih demokratija. Jedan od uslova za razvoj demokratskih kapaciteta je jačanje civilnog društva kao prepreka svođenju demokratije na čin izbora i koncentraciju političke moći u rukama političkih oligarhija.

Šta tačno radimo?

Zagovaranje za principe vladavine prava, tržišne ekonomije, demokratskog i kulturnog pluralizma, ReStart želi doprinijeti razvoju društvenih i političkih institucija i cjelokupnog demokratskog ambijenta u društvu. Društvo i institucije su u velikoj mjeri počevši od sistemske korupcije, nepoštivanja prava, kleptokratije, "kroni kapitalizma" i neodgovornosti.

Dakle, samo transparentan i uredan sistem institucija, oslobođen svih oblika državnih i privatnih monopola, stvara uslove za pravedan i ravnopravan položaj i život građana. Na osnovu toga, svaki građanin, bez obzira na položaj u društvu, treba da ima priliku da napreduje na društvenoj lestvici, koja treba da bude otvorena za sve, a ne samo za uske krugove privilegovanih grupa.

Partokratija

Partokratiju smo identifikovali kao centralni problem društva, problem koji generiše sve društveno-političke, ekonomske i kulturne anomalije. Političke stranke, smenjujući se na vlasti, stavljaju pod svoje upravljanje državu, društvo, privredu, tendere, radnje, zanatske radnje, investicije i sve ostalo što čini zajednicu. U državnoj, republičkoj i lokalnoj upravi, kao iu javnim preduzećima, u velikom broju slučajeva se zapošljavaju odgovarajući ljudi, a ne stručnjaci. Ovakav način upravljanja iznjedrio je brojne kadrovske probleme u vidu nekompetentnih ljudi na odgovornim pozicijama, koji rade u sistemu, a ne znaju kako sistem treba da funkcioniše. Za to vrijeme se hrane novcem ljudi koji se krvavo bore na tržištu rada.

Kadrovi partija koji osvajaju vlast treba da budu svi građani Republike Srpske, a ne "stranački ljudi"! Da bi se to postiglo potrebno je donijeti nove zakone, uspostaviti bolju, pravedniju i legitimniju sistematizaciju radnih mjesta i mjerenje učinka, promovirati meritokratiju i djelotvorne sisteme kontrole i na osnovu toga pravilno regulisati zapošljavanje u javnom sektoru. dok se nekompetentno i nestručno osoblje sankcioniše.

Transparentnost

Ljudi koji vode javne institucije u našoj zemlji, vode ih bez ikakve odgovornosti. Zapošljavaju ljude koji su totalno neprofesionalni, koji su im rođaci ili partijski kolege. Te institucije su legla nepotizma i kriminala u ovoj zemlji. Moramo navesti ove ljude da se počnu odgovornije ponašati prema našim novcem.

Transparentnost trošenja javnog novca, odnosno sredstava iz entitetskog/državnog budžeta, veoma je važna kategorija koja doprinosi eliminaciji korupcije. Transparentnost trošenja javnog novca predstavlja pristup u kojem se izvršna vlast na svim nivoima mora javno oglasiti, odnosno omogućiti svakom građaninu u svakom trenutku uvid u na šta je tačno potrošen NJEGOVI novac tog mjeseca. Time bi se u velikoj mjeri stalo na kraj "sumnjivim" transakcijama kroz javne nabavke ili druge poslove. Društvena svijest mora biti podignuta na nivo da to razumiju sve poluge društva novac kojim se plaćaju službenici u javnim institucijama dolazi od građana te da stoga ti službenici moraju služiti interesima građana.

Sistem treba postaviti na način da se identifikuje odgovorno lice i sankcioniše ako se podaci o prihodima i rashodima ne poklapaju na kraju mjeseca.

Pozitivna selekcija

Pozitivna selekcija, za koju se zalažemo, predstavlja centralni interes društva. To znači da treba da nas vode najbolji među nama. To se odnosi na sve segmente društva, od zdravstva i obrazovanja, do zaposlenih u javnim ustanovama i preduzećima u kojima država ima svoj udio. Mora se zaustaviti partijsko zapošljavanje kvalifikovanih i nestručnih ljudi, a mora se obezbijediti mjesto za stručne i moralne ljude. Ako to želimo, moramo, gdje god je to moguće, uvesti konkurenciju, zasnovanu na legalnim i legitimnim osnovama i sprovedenim (nefiksiranim) konkursima i javno dostupnim kvalifikacijama za javne poslove. To je jedini način da se stvore uslovi za pozitivnu selekciju.

Odgovornost

Preuzimanje odgovornosti i uvođenje reda u državnu upravu, javna preduzeća i državna preduzeća je način na koji naše društvo može napredovati. Mi želimo preuzimanje odgovornosti od ministara i premijera do predsjednika Republike. Na isti način, odgovornost moraju preuzeti i zaposleni na upravnim i svim drugim pozicijama u državnoj ili javnoj službi. Ne smijemo tolerisati one koji nikome ne odgovaraju. Ne smijemo tolerisati direktore javnih preduzeća koji posluju s gubitkom, a i dalje se ponašaju bahato i drsko, kao da su ta preduzeća u njihovom ličnom vlasništvu.

Zaista nezavisno pravosuđe

Nezavisnost treće grane vlasti, sudstva, jedna je od ključnih stvari za razvoj istinski slobodnog društva. Živimo u sistemu u kojem jeste sudska vlast je u velikoj meri pod uticajem izvršne vlasti vlasti. Ovaj problem je duboko ukorijenjen u sistemu i za njegovo rješavanje potrebno je najviše vremena i rada. To je moguće samo ako se iz vlasti iskorijene svi oni koji nemaju istinsku volju da oslobode pravosuđe i omoguće mu da djeluje isključivo u skladu sa zakonskim normama. U pravosuđu moraju uključiti mlade ljude, koji nemaju "mrlje na svom imenu" a koji će u pravom smislu vlade "Iustitia" e stvoriti vladavinu prava i vladavinu prava.

Javna preduzeća

Javna preduzeća, umjesto da budu pokretačka snaga razvoja društva, postala su društveni teret. Pojedina preduzeća, poput Željeznica Republike Srpske, su u velikim problemima, a Vlada Republike ih drži na nogama poklonima (subvencijama). To se radi o trošku poreskih obveznika. Takva preduzeća moraju biti restrukturirana što je prije moguće, na način koji je djelimično već definisan Zakonom o stečaju Republike Srpske. Problem je nastao kada je zakon prestao da se primenjuje ili se primenjivao selektivno.  

Četiri koraka u restrukturiranju javnih preduzeća

 1. Spisak imovine i obaveza svakog javnog preduzeća.
 2. Procena kompletne imovine na tržištu – kojom se utvrđuje realna vrednost preduzeća (najčešće će se prikazati kao negativna vrednost), pa ako se vidi da su dugovi veći od imovine, moguće je uraditi dva stvari:
  1. Proglasite bankrot i odvedite kompaniju u stečaj.
  2. Izvršiti finansijsko restrukturiranje pretvaranjem potraživanja u kapital. To znači da povjerioci postaju vlasnici preduzeća u procentu u kojem imaju potraživanja.
 3. U trećem koraku, bilansi se usklađuju sa tržišnom vrijednošću preduzeća, a zatim se izrađuje plan reorganizacije poslovanja (konverzija duga u kapital i otpuštanje viška radnika koji će primati otpremnine iz osnovanog socijalnog fonda) .
 4. Plan reorganizacije se nudi poveriocima (novim vlasnicima) na prihvatanje, a ako ga prihvate, ulazi ili reorganizovana Investiciono razvojna banka (u daljem tekstu: IRB) ili drugi novoosnovani fond (npr. kombinacija novca privatnih banaka i IRB-a). scene, koja daje kredit za obrtna sredstva kako bi se taj plan realizovao. Ako takvo preduzeće ne bude u mogućnosti da funkcioniše u narednih godinu dana, ide u stečaj.

U ovom procesu potrebno je povezati staž SVIH radnika, nakon obračuna zakonske minimalne plate.

Sredstva

Što više dozvoljavate političarima i birokratama da dijele javni novac, tj više prostora za korupciju. Zloupotreba javnog novca može se spriječiti samo ako se javnim novcem upravlja prema unaprijed određenim tačnim pravilima – automatski.

 • Socijalni fond trebalo bi da isplaćuje "minimale" i daje radnicima staž do restrukturiranja i/ili privatizacije preduzeća, nakon čega bi se iz ovog fonda isplaćivale otpremnine radnicima za koje se utvrdi da su tehnološki višak.
 • Kolateralni fond garantovao bi kredite koje poslovne banke daju preduzetnicima, čime bi se smanjila kamatna stopa privatnih banaka (ranije je neophodno da banke u suvlasništvu države nestanu sa tržišta, što podrazumeva i reorganizaciju IRB-a).
 • Fond za kapitalna ulaganja treba ulagati zajedno sa drugim privatnim fondovima u sektor informacionih tehnologija. Ovaj fond, kao i komercijalna banka, finansijski pomaže kompanijama, ali za razliku od komercijalne banke postaje suvlasnik kompanije. Da bi banke pozajmljivale novac potrebno im je da preduzeće već neko vrijeme uspješno posluje. S druge strane, fondovi za rano investiranje dijele početni rizik sa kompanijama koje tek počinju s radom, ali ne tako što im pozajmljuju novac i traže kamatu, već dobijaju dio vlasništva za pozajmljeni novac, koji kasnije, ako kompanija je uspješna, može se trgovati na tržištu.prodati za mnogo više novca. Fond za rani kapital je fond koji treba da se sastoji od novca koji daje država i nekoliko privatnih fondova koji žele da povećaju svoj kapital. Ovdje, kao iu slučaju kolateralnog fonda, odluku o ulaganju donosi privatno lice, a ne službenik.

Zakon o stečaju

Izmjena Zakona o stečaju Republike Srpske, usvojena 2016. godine u članu 87. stav 2, kaže:

Pre ostalih stečajnih poverilaca, ali posle poverilaca iz stava 1. ovog člana, namiruju se radnici stečajnog dužnika sa potraživanjima iz radnog odnosa za poslednjih 12 meseci do dana otvaranja stečajnog postupka, ali samo u visini zakonom utvrđene najniže plate i obračunatih doprinosa na najnižu platu.

Mislimo da jeste ovo je neprihvatljivo, i da potraživanja radnika moraju biti isplaćena ne za 12 mjeseci, već za sve mjesece za koje im se duguje plata. Radnici moraju biti zaštićeni, a ne ostavljani na cjedilu. Radnici moraju biti na samom vrhu plaćanja tokom stečajnog postupka.

Poreska reforma

Poreski sistem obezbjeđuje prihode državi, omogućava pravedniju raspodjelu prihoda i podstiče privredni rast. Poreze koji guše privrednu aktivnost treba smanjiti ili ukinuti. Parafiskalni nameti takođe. Potrebno je promijeniti poreze koji bogate čine bogatijima na račun siromašnih.

Predlažemo progresivnu stopu oporezivanja, na način koji će omogućiti onima koji zarađuju manje da plate manje, a onima koji zarađuju više da plate više.

Želimo da smanjimo sivu ekonomiju, crno tržište i rad na crno. Siva ekonomija je oko 30% BDP-a, prema procjenama sindikata. Svi poslodavci moraju plaćati sve poreze i doprinose. Međutim, da bi se to razumno očekivalo, porezi prvo moraju biti razumni. Zalažemo se za smanjenje poreza i nameta na rad na nivo koji će dostići svaki poslodavac biti prihvatljiv prijaviti svakog zaposlenog i platiti mu penziono i zdravstveno osiguranje.

Gubici bi se nadoknadili smanjenjem javne potrošnje (prije svega smanjenjem birokratije), restrukturiranjem vanjskog duga na način da se smanje godišnje rate za otplatu nagomilanih dugova, insistiranjem na smanjenju Ministarstva odbrane BiH tako da da ostane više novca za entitete i eliminaciju korupcije, posebno u javnim nabavkama. To bi bio prvi korak ka uspostavljanju procesa koji bi išao ka drastičnom smanjenju poreza i doprinosa.

Kada je u pitanju porez na dodatu vrijednost (u daljem tekstu PDV), postoji potreba za sprovođenjem strukturne reforme, prema kojoj bi se plaćanje PDV-a po fakturi naplaćivalo tek nakon naplate, a ne prilikom slanja računa. Takođe, rok za plaćanje bi se pomjerio sa desetog u mjesecu na posljednji radni dan tog mjeseca. Takođe je potrebno uvesti diferencijalnu stopu PDV-a, kako bi se snizile cijene osnovnih životnih namirnica, hrane i opreme za bebe i sl., a povećale cijene luksuznih namirnica (kao što je alkohol).  

Iseljavanje stanovnika

Depopulacija je suštinska prijetnja uništenju Republike Srpske. Situacija je takva da ljudi umiru i odlaze, a sve zbog loše ekonomske i socijalne situacije. Ako uspostavimo adekvatan sistem koji će nagraditi rad i sposobnost, vjerujemo da će pola problema biti riješeno (odlazak stanovnika). Druga polovina problema (negativan prirodni priraštaj) takođe će se rešiti podsticajnim merama populacione politike.

Univerzalna socijalna zaštita

Vjerujemo u to svakog pojedinca, bez obzira da li je zaposlena ili ne, ima pravo na socijalnu zaštitu. To nas čini humanim i odgovornim društvom MAN na prvom mjestu.

Napomena: Reforma zdravstvenog sistema je još u izradi, a očekuje se da će biti završena u drugoj polovini tekuće godine.

Spoljna politika

Zalažemo se za bolje odnose sa svim zemljama. Mislimo da jesu dobri odnosi sa međunarodnim faktorom ključ su međunarodne potvrde postojanja Republike Srpske kao državotvorni entitet Bosne i Hercegovine.

ReStart Srpska se zalaže vojne neutralnosti Republike Srpske i BiH. Nećemo promovisati ulazak u NATO, niti vojnu integraciju sa Rusijom, ali ćemo se zalagati za saradnju sa svim zainteresovanim stranama, posebno u oblasti mirovnih misija i unapređenja bezbednosti na našim prostorima.

Smatramo da su evropske integracije zemlje potrebne onoliko koliko od njih imaju koristi Srpska i njeni građani. To znači one nivoe evropskih integracija koji će doprinijeti istinskom stvaranju vladavine prava i vladavine prava općenito, ekonomskom blagostanju, iskorenjivanju korupcije i drugih anomalija u društvu. Evropska unija kao takva nije cilj, već način za postizanje cilja. Evropske integracije podrazumijevaju prihvatanje visokog nivoa savremenih evropskih pravila i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa njima. To je prije svega neophodno radi bolje ekonomske integracije našeg prostora sa zemljama koje su u Evropskoj uniji. 

Promjena obrazovnog sistema

Obrazovanje je ključ uspjeha u savremenom svijetu. Nažalost, problemi obrazovanja su ogromni. Problemi u obrazovanju javljaju se na svim nivoima obrazovanja, od problema predškolskog obrazovanja do problema visokog obrazovanja. Promjena obrazovnog sistema mora se desiti na svim ovim nivoima. Mora se shvatiti da se danas, u 21. veku, obrazovanje ne može odvijati na isti način kao što se to radilo pre nekoliko vekova. Takav sistem obrazovanja mogao je funkcionisati i u prethodnim vekovima, jer tada nije bilo mogućnosti da ljudi dobiju druge načine informisanja, pa su morali da idu u školu, da bi saznali šta se dešava. Današnji obrazovni sistem od ljudi pravi poslušne robove, pravi sljedbenike, a ne vođe. Svetski lideri ne žele da menjaju taj obrazovni sistem, jer im on savršeno odgovara, jer je upravo takav sistem zbog kojeg ljudi nikada ne preispituju svoje odluke, kao i privatni preduzetnici koji iz dana u dan koriste takav obrazovni sistem da kreiraju nova verzija robovlasničkog svijeta.društvo. Od ljudi se prave nepotrebne vreće znanja, prisiljavaju se da uče stvari koje ih uopšte ne zanimaju, kako bi školu doživljavali kao neku vrstu zatvora, što mnoga djeca rade, od malih nogu. U 21. veku, za razliku od prethodnih vekova, vrlo je lako pronaći bilo koju informaciju koja zanima učenike, tome su najviše doprineli tehnološki razvoj i široka upotreba interneta, tako da budući nastavnici moraju mnogo da se fokusiraju na učenje ove dece kako da pronađu informacije i informacije koje ih zanimaju.

Drugi važan problem u obrazovanju je testiranje učenika, koje od učenika ne zahtijeva korištenje inteligencije, već pamćenja, što je posebno vidljivo na pismenim ispitima. Ovo se mora hitno promijeniti. Pismeni testovi se moraju ukinuti, posebno imajući u vidu da je sve veći broj učenika koji ove testove jednostavno prepisuju od drugih učenika, stavljaju veći akcenat na usmene testove, posebno iz društvenih nauka, gde bi profesori postavljali pitanja svojim studentima, tako da oni traže lično mišljenje tih studenata, a ne samo teorije. Takođe je potrebno prestati ocjenjivati predmete poput umjetnosti, muzike i tjelesnog vaspitanja, odnosno treba da postoje samo ocjene: student je zadovoljan i student nije zadovoljan za te predmete i da te ocjene nisu uključene u ukupni prosjek ocjena. Ti predmeti treba i dalje da postoje, da učenici nauče da crtaju, pjevaju i zdravije žive, ali se mora shvatiti da nisu svi učenici talentirani za sve, pa ne treba stvarati nepotrebne komplekse djeci u ugroženom uzrastu. Profesori ovih predmeta treba da imaju stalnu komunikaciju sa određenim sportskim klubovima, muzičkim producentima i kustosima muzeja kako bi im blagovremeno ukazali na talentovano dete koje studiraju, a u zajedničkoj saradnji sa roditeljima deteta. , mogli bi to dijete uputiti na pravi put. Obrazovanje će se mnogo promijeniti u narednim godinama, mi smo već jedan život u zaostatku u ispravnom načinu obrazovanja, a s obzirom na to da obrazovanje stvara nove generacije, koje bi trebale biti naprednije od prethodnih, moramo biti ispred vremena u to polje.. Moramo staviti veći akcenat na primjenu novih tehnologija u obrazovanju, kreirati novi plan i program za sve nivoe obrazovanja, sa povećanim obimom nastave informatike i, s obzirom na to da je svijet svakim danom sve manji i bliži, sa veći broj časova stranih jezika, i naravno, zahtijevaju od djece razumijevanje i razmišljanje, a ne pamćenje i prepisivanje.

U skladu sa potrebom uvođenja promjena i stvaranja reda i odgovornosti u haotičnim društvenim i političkim okolnostima, ReStart se zalaže za sljedeće aktivnosti i izmjene zakonodavstva:

 • Smanjenje poreza i doprinosa, odnosno opterećenje rada u privredi (minimalno za trećinu) i ukidanje parafiskalnih nameta.
 • Potpuna transparentnost rada Vlade, republičkih organizacija i agencija, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave, po principu mjesečnog izvještavanja o internet prezentacijama javnog sektora.
 • Potpuna transparentnost rada organa državne uprave (vlasti Bosne i Hercegovine) i racionalizacija državne uprave.
 • Zakon o poreklu imovine.
 • Otvaranje javnih rasprava o radu sudova i tužilaštava kako u Republici Srpskoj tako i na nivou BiH.
 • Reforma pravosudnog sistema.
 • Uvođenje mjera koje će pomoći povećanju nataliteta u Republici Srpskoj.
 • Povezati radni staž svih zaposlenih u preduzećima u stečaju, privatizaciji i restrukturiranju.
 • Smanjenje plata poslanika, ministara i direktora u javnoj službi, uz ukidanje beneficija i mogućnost učešća u radu komisija i upravnih odbora.
 • Uvesti progresivna poreska opterećenja kako bi se izbjegla siva ekonomija.
 • Uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu (za sve građane, posebno za one koji ostanu bez posla, da ne strahuju za svoju egzistenciju).
 • Smanjiti broj radnika u administrativnom sektoru i unaprijediti rad Vlade Srpske.
 • Smanjenje ili ukidanje pretplate za javni servis i uvođenje reda u uređivačku politiku javnog servisa, koji ne smije biti oruđe za manipulaciju građanima.
 • Iskorijeniti nepotističko i partijsko zapošljavanje u javnom sektoru.
 • Uvođenje reda u javna preduzeća.
 • Zaustavite se zaduživanjem kroz trezorske zapise i izdavanjem državnih obveznica i smanjite zaduživanje kod Međunarodnog monetarnog fonda.
 • Smanjenje broja zaposlenih (prije svega vojnika, oficira i namještenika) u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.
 • Pružanje dvogodišnjih subvencija u vidu plaćanja poreza i doprinosa na platu za zapošljavanje mladih do 30 godina (uključujući pripravnički staž).
 • Agrarna reforma (savez zadruga).
 • Otvaranje javnih rasprava o reformi zdravstvenog sektora.
 • Zaustavljanje "odliva mozgova" i iseljavanja stanovništva Srpske.
 • Povećanje penzija i redovnost isplata.