Statut

UDRUŽENJE GRAĐANA ReStart Srpska“

Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 107A, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 065 468 889; E-mail: restartsrpska@gmail.com

Na osnovu člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  52/2001) Skupština udruženja “ReStart Srpska“, na sjednici održanoj 26.01.2017. godine, donijela je:

 

S    T    A    T    U    T

Udruženja građana

ReStart Srpska

 Naziv, sjedište i područje djelatnosti

Član 1.

Puni naziv udruženja je: Udruženje građana “ReStart Srpska“. Skrećeni naziv Udruženja je  “ReStart”.

Naziv na engleskom jeziku udruženja je Association of citizens “ReStart Srpska“.

Slogan udruženja je „Zajedno za RS“.

 

Član 2.

Sjedište udruženja je u Banjaluci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), na adresi Subotička 46.

Član 3.

Udruženje,  Nevladina organizacija “ReStart Srpska” (u daljem tekstu Udruženje),  djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali zbog ostvarivanja saradnje sa drugim sličnim institucijama i organizacijama van njenih granica, može da djeluje i na međunarodnom nivou.

 

Djelatnost i ciljevi

Član 4.

Djelatnost Udruženja je:

 • jačanje osnovnih ljudskih prava,
 • izgradnja i razvoj boljeg i pravednijeg društva,
 • nadgledanje rada državnih organa i ostalih nosilaca javnih ovlaštenja,
 • zauzimanje stavova po svim bitnim pitanjima javnog života,
 • zalaganje za socijalnu zaštitu svih socijalno ugroženih građana,
 • zalaganje za liberalnu tržišnu ekonomiju sa osnovom na slobodnoj tržišnoj konkurenciji i privatnom vlasništvu,
 • posvećenost u pružanju pravednosti i ravnoteže između socijalne pravde i ekonomskog prosperiteta,
 • politička edukacija i socijalizacija,
 • monitoring izbora,
 • unapređenje obrazovnog sistema i razvoj studentskog standarda,
 • analiza društvene stvarnosti,
 • istraživanje javnog mnjenja,
 • izdavačka i multimedijalna djelatnost (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS)
 • organizacija edukativnih radionica, seminara i javnih tribina,
 • uspostavljanje naučne saradnje sa sličnim organizacija, te državnim i međunarodnim institucijama,
 • analiza javnih politika i
 • druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima udruženja.

 

Član 5.

Ciljevi Udruženja su:

 • razvoj humanističkih ideja,
 • unapređenje demokratije i
 • promocija liberalnih i demokratskih vrijednosti i ideala kroz prethodno navedene djelatnosti u članu 4.

Članstvo

 Član 6.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i otvoreno je za sve zainteresovane građane.

Novi članovi dobrovoljno podnose zahtjev za prijem, odnosno pristupanje u Udruženje.

Zahtjev se podnosi predsjedniku organizacije.

Predsjednik organizacije donosi odluku o pristupanju ili ne pristupanju novog člana na osnovu njegovog zahtjeva, kao i o njegovom članstvu u Skupštini Udruženja.

 Član 7.

Udruženje čine članovi koji su osnovali Udruženje i članovi koji pristupe Udruženju nakon njegovog osnivanja.

 Član 9.

Član ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju aktivnosti Udruženja,
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju u Udruženja,
 3. bira i bude biran u organe Udruženja,
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
 5. dobrovoljno, po svom nahođenju, može istupiti iz članstva.

Član je dužan da:

 1. djeluje u skladu sa ciljevima Udruženja,
 2. da se pridržava Statuta i svih ostalih akata Udruženja,
 3. aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja,
 4. da čuva ugled Udruženja,
 5. učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja,
 6. obavlja druge poslove koje mu povjere organi Udruženja.

 Član 10.

Članstvo prestaje u slučaju smrti, slobodnog istupanja (predsjedniku Udruženja/skupštine se podnosi pismeno obavještenje o namjeri istupanja iz članstva u Udruženju).

Skupština Udruženja može da donese odluku o isključenju člana, a na prijedlog nekog od organa Udruženja ili članova Skupštine, koji grubo krši Statut ili svojim postupcima nanosi štetu ostvarivanju ciljeva i ugleda Udruženja. To podrazumijeva koruptivno, nemoralno ili nasilno ponašanje.

 

Organi Udruženja

 Član 11.

 Organi udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjednik Udruženja
 • Sekretar Udruženja

 Član 12.

Svi članovi Skupštine Udruženja imaju pravo da prisustvuju redovnim i vanrednim sjednicama Skupštine Udruženja, da biraju i budu birani u organe, i da odlučuju o pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom ½ (50%), osim u pitanjima mijenjanja ovog statuta ili organa rukovođenja, kada je potrebna dvotrećinska većina 2/3 (66,6%) svih članova skupštine.

Da bi skupština mogla da odlučuje o bilo kom pitanju, potrebno je da joj prisustvuje minimalno 30% članova.

Predsjednik Skupštine ne može da obavlja i funkciju Predsjednika Udruženja.

 

Član 13.

Skupština Udruženja je nadležna da:

 • donosi Statut Udruženja,
 • bira i opoziva Predsjednika Udruženja i Sekretara Udruženja
 • razmatra i prihvata finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja,
 • određuje politiku djelovanja Udruženja,
 • donosi odluke i druge akte, ukoliko Statutom nisu ustanovljeni ili stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja,
 • odlučuje o prestanku rada Udruženja, njegovoj transformaciji i ujedinjenju sa drugim udruženjima,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za djelovanje i organizaciju Udruženja u skladu sa Statutom Udruženja.
 • Daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije upisa u regoistar

Član 14.

 Skupština ima ulogu nadzornog organa Udruženja

Član 15.

Sjednice Skupštine Udruženja saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine Udruženja, koji se bira na osnivačkoj skupštini. Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Vanrednu sjednicu skupštine saziva predsjednik Skupštine, ako to zatraži predsjednik Udruženja ili ako to pismeno zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Udruženja. Molba za sazivanje vanredne sjednice se podnosi predsjedniku Skupštine Udruženja.

Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama skupštine i vrši druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.

Odluke Skupštine Udruženja se donose većinom od ukupnog broja glasova članova Skupštine Udruženja.

O radu Skupštine se vodi zapisnik koji vodi predsjednik Sekretar Udruženja koji tu obavezu može da delegira na nekog od drugih članova Skupštine Udruženja ili organa Udruženja koja mogu da budu i naknadno uspostavljena. Skupština će donijeti pravila kojima se bliže reguliše način rada i odlučivanja na sjednicama.

Predsjednik Skupštine Udruženja se bira na dvogodišnji mandat. Predsjednika Skupštine Udruženja mogu da smijene članovi Udruženja većinom glasova a na prijedlog jedne trećine članova Skupštine udruženja zbog kršenja Statuta Udruženja.

Svaki član ili više članova Skupštine mogu prisustovati sjednici Skupštine i preko konferencijskih telefona, direktnog internet linka, Skype-a, Viber-a, Wats app-a, Messenger-a, Facebook-a ili slične komunikacione aplikacije, sredstva, opreme ili servisa, posredstvom koje sva lica koja učestvuju na sastanku mogu jedni druge čuti. Ukoliko nije moguća verbalna komunikacija, moguća je i komunikacija putem poruka uživo preko internet ili telekomunikacionih aplikacija, sredstava, opreme ili servisa, ukoliko se iz svih poznatih činjenica može utvrditi identitet osobe koja vodi razgovor. Takvo prisustvovanje na sastanku će predstavljati lično prisustvo na sastanku.

 Član 16.

Predsjednik Udruženja nadležan je da:

 • u skladu sa politikom Skupštine definiše zajedničke interese članova i određuje način zastupanja i provođenja ovih interesa,
 • donosi odluke o upotrebi sredstava,
 • obavlja menadžerske poslove,
 • obavlja poslove koordinacije,
 • provođenje politike Udruženja na bazi Statuta i polotike koju delegira Skupština,
 • obavlja funkciju zastupnika Udruženja,
 • podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja,
 • vrši druge poslove, koje mu u skladu sa ovim Statutom, povjeri Skupština
 • priprema sjednicu Skupštine

 Član 17.

 Sekretar Udruženja se bira na četvorogodišnji mandat. Sekretar Udruženja mogu da smjene članovi Skupštine Udruženja većinom glasova od ukupnog broja članova a na prijedlog bilo kog člana Skupštine Udruženja zbog grubog kršenja Statuta Udruženja ili nanošenja štete ostvarivanju ciljeva i ugleda Udruženja što podrazumijeva koruptivno, nemoralno i nasilno ponašanje. Usljed smrti ili odlaska sa ove funkcije bez prethodnih konsultacija sa predsjednikom i članovima Skupštine Udruženja, predsjednik Skupštine Udruženja od članova Skupštine udruženja bira vršioca dužnosti sekretara Udruženja sve do skupštinskog izbora novog sekretara Udruženja.

Član 18.

 Sekretar Udruženja je nadležan da:

- obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa Udruženja

- ostvaruje saradnju sa organima drugih Udruženja

- redovno izvještava predsjednika Udruženja o stanju i poteškoćama u vršenju planiranih poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema

- promoviše transparentnost i javnost rada Udruženja

- učestvuje u izradi godišnjeg plana Udruženja i podnosi godišnji izvještaj o radu Udruženja

- za svoj rad je odgovoran predsjedniku Udruženja

Sredstva za rad Udruženja

 

Član 19.

Udruženje stiče sredstva za rad od priloga, poklona, sponzorstava i iz drugih izvora u skladu sa Ustavom i zakonima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih i statutarnih aktivnosti i ciljeva kao i administrativnih troškova.

Sredstva Udruženja pravično se raspoređuju za finansiranje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, u skladu s odlukama organa Udruženja.

Dobit iz svojih aktivnosti Udruženje će upotrebiti za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom. Nikakvo direktno ili indirektno sticanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti Udruženja neće se raspoređivati na bilo kojeg člana, osnivača, člana upravljačkih organa, odgovornog lica, radnika, donatora ili trećeg lica.

Ograničenje iz prethodnog stava se ne odnosi na plate, primjerene nadoknade i isplate za odrađeni posao, niti na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti utvrđenih Statutom Udruženja.

Član 20.

Udruženje vodi knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima. Skupština Udruženja može donijeti pravilnike i druge opšte akte kojima se bliže određuje način sticanja i raspoređivanja sredstava i vođenja finansijskih poslova.

Izvještaj o godišnjem radu Udruženja i godišnji finansijski izvještaj o radu podnosi se Skupštini u skladu s ovim Statutom.

Finansijski izvještaji (Bilansi stanja i Bilansi uspjeha) se podnose nadležnim organu u skladu s propisima.

 Zastupanje i predstavljanje

Član 21.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik Udruženja i Sekretar Udruženja koji imaju mogućnost da to pravo delegiraju drugim članovima i organima Udruženja.

Skupština Udruženja može odlučiti da se za predstavljanje i zastupanje Udruženja u pojedinima poslovima odrede i druga lica. U tom slučaju Skupština Udruženja odlučuje o obimu ovlašćenja predstavljanja i zastupanja, vremenu trajanja takvog ovlašćenja i drugim pitanjima koja se odnose na davanje pojedinačnih ovlašćenja u predstavljanju i zastupanju.

Javnost rada

 Član 22.

Rad udruženja i njegovih organa je javan.

Javnost rada se ostvaruje:

 • omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prate aktivnosti Udruženja, izuzev ako organi Udruženja (Skupština Udruženja i Predsjednik Udruženja) ne donesu drugačiju odluku, dostavljanjem podataka i saopštavanja sredstvima javnog informisanja i na druge uobičajene načine.
 • Takođe, javnost rada Udruženja obezbjeđuje se kroz pozivanje predstavnika medija na skupove, konferencije za štampu, davanje saopštenja, izjava i intervjua od strane predstavnika Udruženja.

Član 23.

Omogućavanje predstavnicima javnog informisanja da obavljaju aktivnosti predhodno navedene u članu 18. odobrava Predsjednik Skupštine Udruženja, kojem se predhodno podnosi pismena molba.

 

Pečat Udruženja

 Član 24.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome je ispisan naziv iz člana 1. ovog Statuta.

Skupština Udruženje će svojim aktom bliže odretiti broj pečata i način njihove upotrebe i čuvanja.

Trajanje, spajanje, transformacija i prestanak udruženja

 

Član 25.

Udruženje se osniva na period koji nije unapred određen (neodređeno vrijeme).

Član 26.

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje s drugim udruženjem tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje.

Odluku o pripajanju i spajanju donosi isključivo Skupština.

Član 27.

Udruženje se može transformisati u fondaciju ili osnovati fondaciju, u skladu sa zakonom.

Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom (⅔) glasova članova prisutnih na sjednici Skupštine.

 Član 28.

Udruženje može prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine Udruženja ili na inicijativu Predsjednika Udruženja, te na osnovu odluke nadležnog državnog organa donesene u skladu sa Zakonom.

Član 29.

U slučaju prestanaka Udruženja, Skupština Udruženja će postaviti jednog ili više likvidatora.

Član 30.

Preostala imovina Udruženja koji se briše iz registra, raspodjeljuje se shodno odluci Skupštine, u aktu koji se donosi povodom prestanka Udruženja, a u skladu sa odredbama zakona i Statuta.

Odluka o prestanku rada Udruženja mora sadržavati odredbe o raspodjeli imovine, te o postojećim obavezama Udruženja.

Skupština Udruženja je nadležna za sprovođenje raspodjele imovine Udruženja nakon prestanka rada istog. Po prestanku rada Udruženja izvršiće se popis cjelokupne imovine Udruženja, sastaviti likvidacioni bilans i podmiriti finansijske obaveze.

U slučaju da Udruženje prestane sa radom, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:

 1. na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza,
 2. povrat sredstava prema:
  • ugovorima o donatorstvu, sponzorstvu, poklonu i implementiranju,
  • projektima i ostalim nerealizovanim inicijativama, od sredstava koja već nisu utrošena za te aktivnosti,
 3. ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz ovog stava, prenosi se na raspolaganje
  • pravnom nasljedniku Udruženja,
  • ukoliko nema pravnog nasljednika: organizaciji ili organizacijama koje su organizovane i koje rade sa istovjetnim ili srodnim statutarnim ciljevima i djelatnosti.

 

Izmjene i dopune pravnih akata Udruženja

Član 31.

Izmjene i dopune ovog Statuta kao i druge opšte akte Udruženja usvaja Skupština po postupku i sa većinom koja je propisana ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 32.

Promjenu Statuta može predložiti:

 1. Predsjednik Udruženja i
 2. najmanje jedna trećina (⅓) od ukupnog broja članova.

Skupština prethodno odlučuje o pristupanju promjeni Statuta Skupštine.

Prijedlog akta o promjeni Statuta Udruženja je usvojen ako je za njega glasalo dvije trećine (⅔) od ukupnog broja članova Skupštine.

Statut, odluku o izmjenama i dopunama statuta i druge opšte akte potpisuje: Predsjednik Skupštine Udruženja, Predsjednik Udruženja ili predsjedavajući osnivačke skupštine.

Član 33.

Statut, odluke o izmjenama i dopunama Statuta i drugi opšti akti Udruženja stupaju na snagu danom objavljivanja, ako aktom koji se objavljuje nije drugačije odlučeno.

 

Podružnice i kancelarije

Član 34.

Udruženje može osnovati podružnicu ili kancelariju izvan svog sjedišta, radi promocije i ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva.

 

 Saradnja sa drugim organizacijama

Član 35.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima i organizacijama,  o čemu odluku donosi Skupština Udruženja. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

 

Zakonitost

Član 36.

Sve pojedinosti koje nisu obuhvaćene ovim Statutom a regulisane su ostalim aktima Udruženja, moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, zakonima i ovim Statutom.

 

Stupanje na snagu Statuta

Član 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja.

 

 

 

Banja Luka 26.01.2017. godine.                           Predsjednik Osnivačke skupštine, Velizar Antić

 

Facebook Comments

Close