PROGRAM

Udruženje „ReStart Srpska“ osnovano je zbog potrebe davanja odgovora i nuđenja rješenja u pogledu aktuelne društveno-političke situacije u zemlji i rješavanja problema koji proizlaze iz nje. Cilj svakog mladog demokratskog društva (kao što je Republika Srpska) je težnja ka jačanju svojih političkih, ekonomskih i društvenih potencijala koji će ga svrstati u red razvijenih demokratija. Jedan od uslova za razvoj demokratskih kapaciteta je jačanje civilnog društva kao prepreke svođenju demokratije na čin izbora i koncentrisanju političke moći u rukama političkih oligarhija.

Šta konkretno radimo?

Zalažući se za principe vladavine prava, tržišne privrede, demokratskog i kulturnog pluralizma, ReStart želi da doprinese razvoju društvenih i političkih institucija i sveukupnog demokratskog ambijenta u društvu. Društvo i institucije su u velikoj mjeri načeti sistemskom korupcijom, nepoštovanjem prava, kleptokratijom, „kumovskim kapitalizmom“ i neodgovornošću.

Zbog toga, samo transparentan i uređen sistem institucija, oslobođen svih oblika državnih i privatnih monopola, stvara pretpostavke za pravedan i ravnopravan položaj i život građana. Na osnovu toga, svaki građanin, bez obzira na svoj položaj u društvu, treba da ima šansu za napredovanje na društvenoj ljestvici koja bi trebalo da bude otvorena za sve, a ne samo za uske krugove privilegovanih grupa.

Partokratija

Partokratiju smo identifikovali kao centralni problem društva, problem koji generiše sve društveno-političke, ekonomske i kulturne anomalije. Političke partije, smjenjujući se na vlasti, pod svoje upravljanje stavljaju državu, društvo, ekonomiju, tendere, prodavnice, zanatske radnje, investicije i sve ostale stvari koje čine jednu zajednicu. U državnoj, republičkoj i lokalnoj administraciji, kao i u javnim preduzećima, u ogromnom broju slučajeva zapošljavaju se podobni, a ne stručni. Ovakvo upravljanje je izrodilo brojne kadrovske probleme u vidu nesposobnih ljudi na odgovornim pozicijama, koji rade u sistemu, a ne znaju kako bi sistem trebalo da funkcioniše. Za to vrijeme se hrane novcem ljudi koji se krvavo bore na tržištu rada.

Kadar partija koje osvoje vlast bi trebalo da budu svi građani Republike Srpske, a ne „partijski ljudi“! Da bi se to uradilo, moraju se donijeti novi zakoni, uspostaviti bolja, pravičnija i legitimnija sistematizacija radnih mjesta i mjerenje učinka rada, promovisati meritokratija i efikasni sistemi kontrole, te na osnovu toga, pravilno uređivati zapošljavanje u javnom sektoru uz sankcionisanje nesposobnog i nestručnog kadra.

Transparentnost

Ljudi koji u našoj državi vode javne institucije, vode ih bez ikakve odgovornosti. Zapošljavaju ljude koji su totalno nestručni, koji su im rođaci, ili stranačke kolege. Te ustanove su legla nepotizma i kriminala u ovoj državi. Te ljude moramo natjerati da se počnu ponašati odgovornije sa našim novcem.

Transparentnost trošenja javnog novca, odnosno sredstava iz budžeta entiteta/države je veoma značajna kategorija koja doprinosi eliminaciji korupcije. Transparentnost trošenja javnog novca predstavlja pristup u kome izvršna vlast na svim nivoima mora javno objaviti, odnosno omogućiti pristup svakom građaninu u svakom trenutku, uvid u to na šta se tačno potrošio NJEGOV novac taj mjesec. Tako bi se dobrim dijelom stalo u kraj „sumnjivim“ transakcijama kroz javne nabavke ili druge poslove. Društvena svijest se mora podići na nivo na kome sve poluge društva shvataju da novac kojim se plaćaju službenici u javnim institucijama dolazi od građana i da zato ti službenici moraju da služe upravo interesima građana.

Sistem se treba postaviti tako da se identifikuje i sankcioniše odgovorno lice ukoliko se cifre prihoda i rashoda na kraju mjeseca ne poklapaju, .

Pozitivna selekcija

Pozitivna selekcija, za koju se zalažemo, predstavlja centralni interes društva. To konretno znači da treba da nas vode najbolji među nama. To važi za sve segmente društva, od zdravstva i obrazovanja, do zaposlenih u javnim institucijama i privrednim društvima u kojima država ima svoj udio. Moraju se prekinuti partijska zapošljavanja podobih, a nestručnih, i obezbijediti mjesto za stručne i moralne ljude. Ako to želimo, moramo da, svuda gdje je moguće, uvedemo konkurenciju, na legalnim i legitimnim temeljima zasnovane i provedene (nenamještene) konkurse i javno dostupne kvalifikacije za javne poslove. Jedino tako se stvaraju pretpostavke za pozitivnu selekciju.

Odgovornost

Preuzimanje odgovornosti i uvođenje reda u državnoj upravi, javnim preduzećima i državnim firmama je način na koji naše društvo može napredovati. Želimo preuzimanje odgovornosti od ministara i predsjednika vlade, do predsjednika Republike. Isto tako, odgovornost moraju preuzeti i zaposleni na administrativnim i svim drugim radnim mjestima u državnoj odnosno javnoj službi. Ne smijemo da tolerišemo one koji nikome ne polažu račune. Ne smijemo da tolerišemo direktore javnih preduzeća koji posluju sa gubitkom, a i dalje se ponašaju bahato i drsko, kao da su ta preduzeća u njihovom ličnom vlasništvu.

Istinski nezavisno pravosuđe

Nezavisnost treće grane vlasti, one pravosudne, predstavlja jednu od krucijalnih stvari za razvoj istinski slobodnog društva. Živimo u sistemu u kojem je pravosudna vlast ogromnim dijelom pod uticajem izvršne vlasti. Ovaj problem je duboko ukorijenjen u sistemu i za njegovo rješavanje je potrebno najviše vremena i rada. To je jedino moguće ukoliko se iz vlasti iskorijene svi oni koji nemaju istinsku volju da oslobode pravosudnu vlast i omoguće joj da djeluje isključivo u skladu sa pravnim normama. U pravosuđe se moraju uključiti mladi ljudi, koji nemaju "mrlja na imenu" i koji će u pravom smislu vladavine "Iustitia"-e stvarati vladavinu prava i pravnu državu.

Javna preduzeća

Javna preduzeća su, umjesto da budu motor pokretač razvoja društva, postala društveno opterećenje. Pojedina preduzeća, poput Željeznica Republike Srpske su u poodmakloj dubiozi, a Vlada Republike ih poklonima (subvencijama) drži na aparatima. To se radi na uštrb poreskih obveznika. Ovakva preduzeća moraju se restruktuisati čim prije, i to na način koji je djelimično već definisan Zakonom o stečaju Republike Srpske. Problem je nastao kada se zakon prestao primjenjivati ili se primjenjivao selektivno.  

Četiri koraka u restrukturiranju javnih preduzeća

 1. Popis imovine i obaveza svakog javnog preduzeća.
 2. Procjenjivanje kompletne imovine na tržištu – čime se ustanovljava realna vrijednost preduzeća (najčešće će se pokazati kao negativna vrijednost), pa ukoliko se vidi da su dugovi veći od imovine, moguće je uraditi dvije stvari:
  1. Proglasiti bankrot i otjerati preduzeće u stečaj.
  2. Izvršiti finansijsko restruktuisanje tako što će se izvršiti konverzija potraživanja u kapital. To znači da povjerioci postaju vlasnici preduzeća u onom procentu u kojem imaju potraživanja.
 3. U trećem koraku bilansi se usklađuju sa tržišnom vrijednošću preduzeća, a potom se pravi plan reorganizacije poslovanja (konverzija duga u kapital i otpuštanje viška radnika koji će dobiti otpremninu iz uspostavljenog socijalnog fonda).
 4. Plan reorganizacije se nudi povjeriocima (novim vlasnicima) na prihvatanje, pa ako ga oni prihvate, na scenu stupa ili reorganizovana Investiciono razvojna banka (dalje u tekstu: IRB) ili drugi novouspostavljeni fond (npr. kombinacija novca privatnih banaka i IRB-a ) koji daje kredit za obrtna sredstva da bi se taj plan mogao realizovati. Ako takvo preduzeće ni u narednih godinu dana nije u stanju da funkcioniše, ono odlazi u stečaj.

U ovom procesu neophodno je povezati radni staž SVIM radnicima, po obračunu zakonske mininmalne plate.

Fondovi

Što više političarima i birokratama omogućite da raspodjeljuju javni novac, to je veći prostor za korupciju. Zloupotreba javnog novca se jedino spriječava ako se javnim novcem upravlja po unaprijed određenim egzaktnim pravilima – automatski.

 • Socijalni fond treba da isplaćuje "minimalce" i radnicima povezuje staž dok se preduzeća ne restruktuišu i/ili privatizuju, nakon čega bi se iz ovog fonda isplaćivale otpremnine radnicima koji se odrede kao višak.
 • Kolateralni fond garantovao bi kredite koje poslovne banke daju preduzetnicima, smanjujući time kamatnu stopu privatnih banaka (prethodno je neophodno da sa tržišta nestanu banke čiji je suvlasnik država, što podrazumijeva i reorganizaciju IRB-a).
 • Fond za ulaganje kapitala treba da zajedno sa drugim privatnim fondovima ulaže u sektor informacionih tehnologija. Ovaj fond, kao i poslovna banka, finansijski pomaže preduzeća, ali za razliku od poslovne banke, on postaje suvlasnik preduzeća. Da bi banke pozajmile novac, one zahtjevaju da preduzeće uspješno posluje neko vrijeme. Sa druge strane, fondovi za rana ulaganja dijele početni rizik sa preduzećima koja tek počinju sa radom, ali ne tako što im pozajmljuju novac i traže kamatu, već tako što za pozajmljeni novac dobijaju dio vlasništva koji kasnije, ako preduzeće bude uspješno, mogu na tržištu prodati za mnogo više novca. Fond za rano ulaganje kapitala je fond koji treba da se sastoji od novca koji je dala država i nekoliko privatnih fondova koji žele da uvećaju svoj kapital. Ovdje, kao i u slučaju kolateralnog fonda, odluku o investiranju donosi privatnik, a ne kancelarijski službenik.

Zakon o stečaju

Izmjena Zakona o stečaju Republike Srpske, usvojena 2016. godine u članu 87, stav 2. kaže:

Prije ostalih stečajnih povjerilaca, ali poslije povjerilaca iz stava 1. ovog člana, namiruju se zaposleni stečajnog dužnika sa potraživanjima iz radnog odnosa za posljednjih 12 mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka, ali samo u visini zakonom utvrđene najniže plate i obračunatih doprinosa na najnižu platu.

Smatramo da je ovo nedopustivo, te da se potraživanja radnika moraju isplatiti ne za 12 mjeseci, nego za sve mjesece kojima im se plata duguje. Radnici moraju biti zaštićeni, a ne ostavljeni na cjedilu. Radnici moraju biti u samom vrhu isplate prilikom stečajnog postupka.

Poreska reforma

Poreski sistem obezbjeđuje državi prihode, omogućava pravedniju raspodjelu dohotka i podstiče privredni rast. Porezi koji guše privrednu aktivnost treba da se smanje ili ukinu. Parafiskalni nameti takođe. Porezi koji omogućuju bogaćenje bogatijih na štetu siromašnijih treba da se promijene.

Predlažemo progresivnu stopu oporezivanja, na način koji će omogućiti da oni koji manje zarađuju, manje i plaćaju, a koji više zarađuju više i plate.

Želimo da smanjimo sivu ekonomiju, crno tržište i rad na crno. Siva ekonomija iznosi oko 30% BDP-a, prema procjenama sindikata. Svi poslodavci moraju da plaćaju sve poreze i doprinose. Međutim, da bi se to moglo razumno očekivati, prethodno porezi moraju da budu razumni. Zalažemo se za smanjenje poreza i nameta na rad do onog nivoa do kojeg će svakom poslodavcu biti prihvatljivo da prijavi svakog radnika i plati mu penziono i zdravstveno osiguranje.

Gubici bi se nadoknađivali smanjenjem javne potrošnje (u prvom redu smanjenjem birokratije), restruktuisanjem inostranog duga na način da se smanje godišnje rate za vraćanje nagomilanih dugova, insistiranjem na redukciji Ministarstva odbrane BiH kako bi više novca ostalo entitetima i eliminacijom korupcije, pogotovo one u javnim nabavkama. To bi obezbijedilo prvi korak ka uspostavljanju procesa koji bi se kretao ka drastičnom smanjivanju poreza i doprinosa.

U pogledu poreza na dodatnu vrijednost (dalje u tekstu: PDV), potrebo je uraditi strukturalnu reformu po kojoj bi se plaćanje PDV-a po fakturi naplaćivalo tek po naplati, a ne otpremanju fakture. Takođe, rok za plaćanje bi se pomjerio sa desetog u mjesecu, na posljednji radni dan u tom mjesecu. Potrebno je uvesti i diferencijalnu stopu PDV-a, kako bi se snizila cijena osnovnih životnih namirnica, hrane i opreme za bebe itd, a povećala cijena luksuznih namirnica (poput alkohola).  

Emigracija stanovnika

Depopulacija je suštinska prijetnja uništenju Republike Srpske. Situacija je takva da ljudi i odumiru i odlaze, a sve zbog lošeg ekonomsko-socijalnog stanja. Ukoliko uspostavimo adekvatan sistem koji će nagrađivati rad i sposobnost, smatramo da će se pola problema riješiti (odlazak stanovnika). Podsticajnim mjerama populacione politike riješiće se i druga polovina problema (negativni prirodni priraštaj).

Univerzalna socijalna zaštita

Vjerujemo da svaka individua, bez obzira na to da li je zaposlena ili ne, ima pravo na socijalnu zaštitu. To nas čini humanim i odgovornim društvom u kome je ČOVJEK na prvom mjestu.

Napomena: Reforma zdravstvenog sistema još je u izradi, i očekuje se da bude gotova u drugoj polovini tekuće godine.

Spoljna politika

Zalažemo se za što bolje odnose sa svim državama. Smatramo da su dobri odnosi sa međunarodnim faktorom ključ internacionalnog potvrđivanja postojanja Republike Srpske kao državotvornog entiteta Bosne i Hercegovine.

ReStart Srpska se zalaže i za vojnu neutralnost Republike Srpske i BiH. Nećemo propagirati ulazak u NATO, niti vojne integracije sa Rusijom, ali ćemo se zalagati za saradnju sa svim zainteresovanim, pogotovo u domenu mirovnih misija i unapređenja bezbjednosti na našem području.

Smatramo da su evrointegracije zemlje potrebne onoliko koliko Srpska i njeni građani imaju koristi od njih. Pod tim se podrazumijevaju oni nivoi evrointegracija koji će doprinositi istinskom stvaranju pravne države i vladavine prava uopšte, ekonomskom blagostanju, iskorjenjivanju korupcije i drugih anomalija u društvu. Evropska unija kao takva nije cilj, nego put ka ostvarivanju cilja. Evrointegracije podrazumijevaju prihvatanje visokog nivoa modernih evropskih pravila i harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa njim. Ovo je prije svega potrebno radi bolje ekonomske integracije našeg područja sa zemljama koje su u Evropskoj uniji. 

Promjena sistema obrazovanja

Obrazovanje je ključ uspjeha modernog svijeta. Nažalost, problemi obrazovanja su ogromni. Problemi obrazovanja se javljaju na svim nivoima obrazovanja, od problema obrazovanja u predškolskom uzrastu, do problema visokoškolskog obrazovanja. Promjena sistema obrazovanja mora da se desi na svim tim nivoima. Mora se shvatiti da se danas, u 21. vijeku obrazovanje ne može vršiti na isti način na koji se to radilo prije nekoliko vijekova. Takav sistem obrazovanja je mogao funkcionisati u prethodnim vijekovima, jer tada nije bilo mogućnosti da ljudi dobiju druge načine informacija, te su morali ići u školu, kako bi saznavali stvari koje se dešavaju. Današnji sistem obrazovanja pravi od ljudi poslušne robove, pravi sljedbenike, a ne vođe. Svjetski lideri ne žele da mijenjaju taj sistem obrazovanja, jer im savršeno odgovara, jer upravo takav sistem čini da ljudi nikada ne preispituju njihove odluke, kao i privatni preduzetnici, koji takvim sistemom obrazovanja iz dana u dan sve više od današnjeg svijeta prave novu verziju robovlasničkog društva. Od ljudi se prave nepotrebne vreće znanja, tjera ih se da uče stvari koje ih uopšte ne interesuju, kako bi ih se natjeralo da školu vide kao neku vrstu zatvora, što mnoga djeca i čine, od najranije dobi. U 21. vijeku, za razliku od prethodnih vijekova je jako lako doći do bilo kakvih informacija koje učenike interesuju, tome su najviše doprinjeli tehnološki razvoji i široka rasprostranjenost upotrebe interneta, te se budući profesori moraju mnogo fokusirati, da tu djecu uče kako da nađu podatak i informaciju koja ih interesuje.

Još jedan bitan problem obrazovanja je testiranje učenika, koje ne zahtjeva od učenika da koriste inteligenciju, nego memoriju, što se naročito vidi na pismenim ispitima. To se mora pod hitno promijeniti. Mora se ukinuti pismeno testiranje, naročito s obzirom da se kod učenika javlja sve veći broj ljudi koji te testove jednostavno prepišu od drugih učenika, staviti veći naglasak na usmena testiranja, posebno u društvenim naukama, gdje bi profesori postavljali pitanja svojim učenicima, tako da na njih traže lična mišljenja tih učenika, a ne puke teorije. Takođe se moraju prestati ocjenjivati predmeti poput Likovne kulture, Muzičke kulture i Fizičkog vaspitanja, odnosno, treba da postoje samo ocjene: učenik je zadovoljio i učenik nije zadovoljio za te predmete i da te ocjene ne ulaze u ukupan prosjek ocjena. Ti predmeti treba da nastave da postoje, kako bi učenici učili da crtaju, pjevaju i da zdravije žive, ali se mora shvatiti da nisu svi učenici talentovani za sve, tako da ne bi trebalo praviti nepotrebne komplekse djeci u ranjivom dobu. Profesori tih predmeta treba da imaju konstantnu komunikaciju sa određenim sportskim društvima, muzičkim producentima i kustosima muzeja kako bi im pravovremeno mogli ukazati na talentovano dijete koje uče, te bi mogli u zajedničkoj saradnji, zajedno sa djetetovim roditeljima, usmjeriti to dijete na pravi put. Obrazovanje će se u narednim godinama mnogo mijenjati, već sada kasnimo cijeli jedan životni vijek za pravilnim načinom obrazovanja, a s obzirom na to da se obrazovanjem stvaraju nove generacije, koje bi trebalo da budu naprednije od prethodnih, u tom polju moramo da budemo ispred vremena. Moramo veći naglasak staviti na primjenu novih tehnologija u obrazovanju, napraviti novi plan i program svih nivoa obrazovanja, sa povećanim obimom časova informatike i s obzirom da svijet iz dana u dan postaje sve manji i sve bliži, većim brojem časova stranih jezika, te naravno, zahtijevati od djece razumijevanje i razmišljanje, a ne učenje napamet i prepisivanje.

U skladu sa potrebom unošenja promjena i stvaranju reda i odgovornosti unutar haotičnih društvenih i političkih okolnosti, ReStart se zalaže za sljedeće aktivnosti i promjene zakonske regulative:

 • Smanjenje poreza i doprinosa, odnosno opterećenja na rad u privredi (minimalno za trećinu) i ukidanje parafiskalnih nameta.
 • Potpuna transparentnost rada Vlade, republičkih organizacija i agencija, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave, po principu mjesečnog izvještavanja na internet prezentacijama javnog sektora.
 • Potpuna transparentnost rada organa državne uprave (bosanskohercegovačkih organa) i racionalizacija državne uprave.
 • Zakon o porijeklu imovine.
 • Otvaranje javnih rasprava o radu sudova i tužilaštava kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou BiH.
 • Reforma pravosudnog sistema.
 • Uvođenje mjera koje će pomoći povećanju nataliteta u Republici Srpskoj.
 • Povezati radni staž svim zaposlenim u firmama u stečaju, privatizaciji i restruktuisanju.
 • Smanjenje plata poslanika, ministara i direktora u javnoj službi uz ukidanje beneficija i mogućnosti učestvovanja u radu komisija i upravnih odbora.
 • Uvesti progresivna poreska opterećenja kako bi se izbjegla siva ekonomija.
 • Uvesti univerzalu socijalnu zaštitu (za sve građane, naročito za one koji ostanu bez posla, da ne strahuju za svoju egzistenciju).
 • Smanjiti broj radnika u administrativnom sektoru i unaprijediti rad Vlade Srpske.
 • Smanjenje ili ukidanje pretplate za javni servis i uvođenje reda u uređivačku politiku javnog servisa koji ne smije biti sredstvo za manipulaciju građana.
 • Iskorijeniti nepotističko i partijsko zapošljavanje u javnom sektoru.
 • Uvođenje reda u javna preduzeća.
 • Prestati sa zaduživanjem putem trezorskih zapisa i emitovanja državnih obveznica i redukovanje zaduživanja kod Međunarodnog monetarnog fonda.
 • Smanjenje broja zaposlenih (prvenstveno vojnika, oficira i službenika) u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.
 • Obezbjeđivanje dvogodišnjih subvencija u vidu plaćanja poreza i doprinosa na plate na zapošljavanje mladih do 30 godina (uključujući pripravnički staž).
 • Agrarna reforma (udruživanje zadruga).
 • Otvaranje javnih rasprava o reformi zdravstvenog sektora.
 • Zaustavljanje "odliva mozgova" i emigracije stanovništva Srpske.
 • Povećanje penzija i redovnost isplate.
Facebook Comments

Close